Trombocentrum Prof.Kvasnička s.r.o.

 

Kdo jsme?

Trombocentrum je nestátní zdravotnické zařízení, nabízející péči především nemocným s žilním tromboembolismem (hlubokou žilní trombózou/plicní embolií), trombofilními stavy a poruchami hemostázy.

Trombocentrum bylo zřízeno v roce 2016. Lékařské služby zde jsou poskytovány pod odborným vedením prof. MUDr. Jana Kvasničky, DrSc. Rutinní i další specializovaná laboratorní vyšetření jsou prováděna selektivně u osob po prodělané žilní trombóze, plicní embolii nebo u osob s prokazatelnou rodinnou zátěží (výskyt tromboembolie nebo trombofilní mutace v příbuzenstvu), zejména u žen s rizikem trombofilie před nasazením hormonální kombinované antikoncepce nebo substituční terapie s estrogeny, včetně při použití terapie s protrombogenním účinkem. Cílem vyšetření je také vyloučení trombofilie jako příčiny poruchy v graviditě, eventuálně při poruše početí a zvýšené potratovosti. Pracoviště je vybaveno vlastní duplexní sonografií k diagnostice cévního systému.

V Trombocentru jsou pak pacienti s dědičnou nebo získanou trombofilií dispensarizováni. Těmto nemocným je zde poskytována plná diagnostická, poradenská a ambulantní péče. Diagnostika a léčba žilního tromboembolismu je prováděna v souladu s doporučeními příslušných odborných společností, včetně určení potřebné délky antikoagulační léčby.

 

Proč k nám?

V našich ambulancích najdete:

  • specialisty s dlouholetou praxí v oboru
  • osobní přístup
  • krátké objednací lhůty
  • efektivní diagnostiku
  • péči pro samoplátce (přednostní, individuálně připravené programy)
  • péči hrazenou ze zdravotního pojištění (pacientům smluvních pojišťoven)

Vedoucí lékař:

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc,
Maturoval na gymnáziu v Botičské ulici na Praze 2 v r. 1960 a na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze promoval v r. 1966. Atestaci z vnitřního lékařství 1. stupně získal v r. 1969 a atestaci z vnitřního lékařství 2. stupně v r. 1998. Nástavbovou atestaci z hematologie a transfuzní služby složil v r. 1973. Kandidátskou disertační práci v oboru vnitřního lékařství obhájil v r. 1986 a získal titul CSc. Další vědeckou hodnost – DrSc. pro obor vnitřní lékařství získal po úspěšné obhajobě doktorské práce v r. 2000. Docentem pro obor vnitřního lékařství byl po obhajobě habilitační práce jmenován v r. 1988 a v roce 2002 obdržel jmenování profesorem vnitřního lékařství University Karlovy v Praze. Působí v řadě odborných lékařských společností, od roku 1992 pracoval jako vědecký sekretář a v letech 2009-2014 jako předseda Spolku českých lékařů v Praze, je předsedou České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, čestným členem České lékařské společnosti JEP, České hematologické společnosti, České společnosti pro trombózu a hemostázu, České angiologické společnosti a České kardiologické společnosti. Je také čestným členem Slovenské společnosti pro trombózu a hemostázu, Spolku slovenských lekárov v Bratislavě a čestným členem Společnosti bavorských lékařů, Mnichov. Je členem i dalších společností - České internistické společnosti, České společnosti transfuzního lékařství, České gynekologicko-porodnické společnosti, řádným členem EORTC-Leukemia group, Evropské kardiologické společnosti, Americké hematologické společnosti, ISTH, Evropské kardiologické společnosti a Evropské hematologické asociace. Působil jako hlavní odborník MZ ČR pro obor hematologie a transfúzní služba do roku 1985 -1990 a poté ještě krátce 1999-2000. Působil jako expert Evropské kardiologické společnosti při přípravě Doporučení protidestičkové léčby u nemocných s aterosklerotickými kardiovaskulárními chorobami (Eur. Heart J. 2004). Je autorem a spoluautorem řady metodických pokynů a doporučení zaměřených na prevenci, diagnostiku a léčbu trombotických stavů. Obdržel řadu cen odborných společností: Cenu České hematologické společnosti (1980), Prusíkovu cenu (1998) a cenu České internistické společnosti (2000). Přednesl Thomayerovu přednášku (1998), Huleho přednášku (2010), Luklovu přednášku (2011), Jeseniovu přednášku (2012) a Rokitanského přednášku (2013). Publikoval dosud řadu monografií, kapitol v monografiích, učební texty, mnoho odborných článků. Významná je i jeho přednášková činnost. Působí řadu let také jako vysokoškolský učitel. Od roku 1980 dodnes se podílí na výuce studentů medicíny 1. LF UK, je zde i školitelem Ph.D. pro obor fyziologie a patofyziologie a experimentální.

Vybavení, funkční diagnostika:

  • Duplexní sonografie
  • EKG
  • Tonoport
 
 

© Trombocentrum Prof. Kvasnička s.r.o 2017 | Provozováno na CMS E4E

Oplanská 2614/11, Praha 9, 190 16
Obchodní centrum (OC) Blatov, 1. poschodí (výtah)